ĐÓA HOA BÁT CHÁNH ĐẠO

ĐÓA HOA BÁT CHÁNH ĐẠO
Tammat.net
Con đường đi vào Mật tông rất dễ mà cũng rất khó. Dễ đối với những hành giả mang trong tâm lòng Tín – Nguyện hạnh.
Khi họ bước chân vào tu học, thọ nhận phép quán đảnh, luôn luôn có lòng tin chắc chắn vào giáo pháp. Luôn tin tưởng đến hạnh nguyện của Chư Phật, Bồ tát, một lòng tinh tấn ôm giữ một Thần chú Chuẩn đề. Cứ ngày lại, ngày qua, họ cứ tiếp tục niệm, niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi. Lúc nào, cũng nghe thấy âm thanh của Thần chú vang lên. Cho đến một lúc nào đó, âm thanh câu thần chú “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” ăn sâu, được huân tập, xông ướp, thể hiện lên trên từng niệm thức. Khi đó ta đã có một hạnh tu tập Thần chú Chuẩn đề rất tốt đẹp. Mỗi động tác hữu hình, mỗi hình danh, sắc tướng đều nghe thấy Thần chú Chuẩn đề. Huân tập như vậy ta có thể nghe thấy Thần chú Chuẩn đề trong tâm ta phát khởi ra theo từng mọi lúc, khi ta đang nói chuyện với mọi người, khi ta đang làm việc hoặc ta đang chơi, đang giải trí thì Thần chú “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” cũng vang lên.
Đến đây, ta sẽ thấy sự kỳ diệu của Thần chú Chuẩn đề. Khi chúng ta ngồi nhâm nhi ly cà phê, gió mát, tâm ta trong ấy lại vang lên Thần chú. Sự vang lên đó nó mang theo một năng lực bí mật trong sâu thẳm. Nó làm cho tâm ta an lạc. Dần dần nó đưa ta vào con đường vô phân biệt. Vì khi niệm tưởng ác muốn hại người còn tồn đọng trong ta, do thời gian kiếp trước, một tập khí sâu dày trong tiềm thức bất chợt phát khởi. Nó vọng lên, chuẩn bị ý thức phân biệt thiện ác cùng hình ảnh. Và thức thức 7, chấp ngã cũng sắp nổi lên. Thì khi đó, do sự huân tập, xông ướp Thần chú Chuẩn đề thuần thục trong tâm thức. Ngay lúc, chưa phân chánh tà thì Thần chú “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” đã vang lên mang theo năng lực từ bi, năng lực cứu khổ bí mật ấy cũng đã vang lên. Thì tức thời những ý nghĩ , những ma quân đó đều sụp tắt. Nó không còn đủ lực, sức để hình thành nghiệp ác, ma quân ấy liền ta rã. Và nghiệp thức tà ác cùng chủng tử kia cũng là một chúng sinh, cũng là một thế giới được Đức bổn tôn (Năng lực vô hình), Ngài dùng tâm Ngài cùng bổn nguyện vô hình để sanh ra diệu hữu “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” để hóa giải, cứu độ đưa những chúng sanh ác kiến kia vào con đường Chánh đạo. Cho nên, trong Kinh Kim Cang nói “Hóa độ vô lượng chúng sanh nhưng không có một chúng sanh nào diệt độ”.
Từ những liễu nghĩa trên ta hãy nhìn lại những ý niệm ác thiện, vô ký trong tâm ta, mỗi niệm là một chúng sanh cả. Người hành giả tu trì về mật pháp Chuẩn đề, họ cứ tin tưởng sâu vào bổn nguyện, năng lực, từ bi của Đức bổn tôn để thể hiện cho mình một đức tin bền vững, chắc chắn không có gì phá vỡ nổi. Đó là một điều mà người hành giả trước khi bước vào con đường tu mật chú Chuẩn đề có lòng tin vững chắc như trên. Cứ ngồi đó, cứ đi, đứng, nằm, ngồi, coi như ta là một con người dốt nát, không cần phải đem vào, không cần phải biết những pháp môn nào đó ngoài “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Ngồi đó tu du cho sét đánh trên đầu cũng không rời tiếng niệm. Dù cho ma quân, ma cảnh có hiện ra những hiện ảnh dữ tợn, ghê sợ cách mấy đi nữa cũng cứ niệm. Lấy thần chú Chuẩn đề là Quốc độ của ta, không rời dịch một ý niệm nào cả. Người hành giả Mật tông phải có hành nguyện như thế đó. Họ phải chí tâm trì niệm để thể hiện được Giới, định, huệ. Người tu như vậy, có hạnh như vậy đó thì mỗi mỗi những niệm tưởng xấu dần dần được hóa giải (Hóa độ chúng sanh) thì nền tảng giới luật của họ sẽ dần dần thuần thục.
Hàng ngày như vậy, niệm tụng như vậy, miệng niệm chú thì năng lực của Thần chú sẽ giúp cho họ không mắng nhiệc, nói lời sâu độc, mâu thuẫn, không dối trá, không vọng ngữ thì họ sẽ thực hiện được giới – Không nói dối.
Tay của họ kiết ấn hàng ngày thì ấn pháp cùng năng lực trên không khiến họ đánh đập, giết hại chúng sanh. Hay tay của họ không thể cầm nắm những vật bất định, vô đạo nữa thì họ sẽ giữ được:
– Không sát sanh
– Không tà đạo trộm cắp.
Ý niệm của họ hàng ngày do sức quán tưởng linh phù, cảnh giới thanh tịnh thị họ không bao giờ nghĩ suy đến những chuyện xấu, giết người, tà dâm, trộm cắp (Họ không thể làm những chuyện xấu vì năng lực, ý pháp đã thuần thục trong sự tu tập hàng ngày. Thì ngay khi đó họ sẽ giữ được nhiều giới nữa ngoài 5 giới).
– Không tà dâm.
Họ không thể nào chích hút xì ke, rượu chè
– không uống rượu.
Như vậy, nếu người hành giả chuyên tu về mật chú Chuẩn đề sẽ giữ được giới. Và khi tâm của họ từ từ đi vào định do sự huân tập, tu niệm, quán tưởng Thần chú Chuẩn đề.
Hàng ngày, miệng họ niệm, tai họ nghe rất rõ về âm thanh từng chữ một của chín chữ Thánh phạn. Tâm của họ cũng quán soi từng nét một trong thánh phạn. Thời gian lâu, tâm thanh tịnh, chín chữ Thánh phạn phát sáng. Người hành giả đã bước chân vào cõi định. Trong cái định tĩnh nhưng nó có cái động của ý biết. Trong pháp giới bí mật đó nó sẽ hiện ra những cảnh giới, thế giới cùng Phật sự nó sẽ hiển bày ra. Và lúc đó, sự biết thấy sẽ sáng tỏa, biết từng chi tiết rõ ràng gọi là Huệ tâm. Khi Huệ tâm phát khởi, người hành giả sẽ luôn được ở trong cảnh giới sáng tỏa, hiểu biết. Lúc đó, sẽ có vô số, vô biên pháp môn tu học. Nó sẽ từ trong Thần chú Chuẩn đề thể hiện ra vô số cảnh giới Phật sự trong Chín chữ Thánh phạn kia hiển hiện ra.
Từ đây, người hành giả sẽ thấy sự mầu nhiệm của một Thần chú Chuẩn đề. Thấy rất đơn giản nhưng đầy đủ cả pháp giới, đầy đủ cả Phật sự cùng cả những trí huệ siêu việt, sự giải thoát nằm trong đó.
Người hành giả chỉ cần tín tâm, niệm mãi, niệm mãi thì ngày nào đó sẽ phát khởi. Mặc dù, trong thời gian tu tập, người hành giả đôi khi về hữu hình chưa thấy được một hiện trạng huyền linh nào rõ ràng. Hay thấy những chi tiết mà những người xung quanh, những pháp môn khác bảo rằng thấ này, thế kia nhưng sao mình không được như vậy. Các bạn hãy bình tĩnh và trước nhất các bạn phải nhận thấy, nắm bắt cái hiện trạng an lạc, hạnh phúc của mình khi tu niệm Thần chú Chuẩn đề. Khi thọ trì đọc tụng, ai nấy cũng sẽ có sự an lạc, niềm vui “Hỉ lạc” ở trong tâm ta. Tính chất tu học của Thiền tông cũng vậy, chủ đích của họ cũng chỉ tu học các pháp chỉ. Quán để đạt đến niềm an lạc, hạnh phúc, hoan hỉ đó.
Khi người hành giả chuyên niệm Thần chú Chuẩn đề “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuần đề, ta bà ha. Bộ lâm” thì họ đã thực hiện được “Chánh pháp – Chánh Kiến”, “Chánh tinh tấn”. Chỉ nhận một pháp tu Thần chú thôi. Từ đó, họ sẽ thọ nhận nhẫn nhục, huân tập thuần thục một pháp ấy gọi là “Chánh cần”, “chánh niệm”. Vì không có một tạp niệm nào cả. Không cần phải so đo, phân biệt pháp này cao, pháp này thấp. Một mực tu học để đi vào con đường “chánh định”. Để rồi khi tất cả các duyên đều bình đẳng với “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” thì lúc đó ta đã đi vào con đường “Chánh tuệ”.
Từ những sự hiểu biết, sáng suốt “Liễu minh” của tâm, ta sẽ đem nó đi vào trong chợ, trong xã hội, trong mọi tầng lớp tạo nên những tiếng nói thật tâm, những tiếng nói, những ngôn từ đem lại sự lợi ích tự tại, thoải mái, an lạc cho chúng sanh. Đó là con đường “Chánh ngữ”.
Và từ những sự “liễu minh”, sáng suốt có lời nói trong sạch, từ bi, có hạnh nguyện đúng theo chánh pháp, đúng theo con đường hoằng hóa của Chư phật. Thì lúc đó, ta có một sự nghiệp hữu hình hạnh nguyện, sự nghiệp vô hình Mật nguyện. Thì con đường “Chánh Nghiệp – Chánh mạng” đã mở ra.
Từ đó, Đóa hoa “Bát Chánh Đạo” đủ muôn hình, muôn vẻ đua nhau khoe sắc. Một đóa hoa Bát Chánh Đạo !!!
Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí
See Translation