Chuyện biên chế giáo viên và hành chính giáo dục đang nóng lên

Chuyện biên chế giáo viên và hành chính giáo dục đang nóng lên. Chờ mãi không thấy ai phân tích xem hành chính giáo dục ở nước ngoài nó thế nào nên tôi dự định sẽ viết một bài sơ lược về Ủy ban giáo dục ở Nhật cơ quan có chức năng quản trị hành chính giáo dục ở địa phương và giám sát, tư vấn cho các hiệu trưởng.
Viết để thử xem ở Nhật trao quyền cho hiệu trưởng lớn thế thì hiệu trưởng có cắt biên chế, đuổi việc hay trù dập giáo viên dễ dàng hay không.
Ở ta thì cứ giáo viên sợ hiệu trưởng, hiệu trưởng sợ trưởng phòng, trưởng phòng sợ giám đốc sở, thế còn ở Nhật thì ông nào sợ ông nào?
Ai muốn đọc thì like phát nào.

3 Comments