Bên trong công trình Thần hoá siêu tốc của plc nhằm cải biến con người bình thường thành Thần bao gồm cả bộ phận tạo đức cũng phi thường không kém với khẩu hiệu: lời người như ném gạch

Bên trong công trình Thần hoá siêu tốc của plc nhằm cải biến con người bình thường thành Thần bao gồm cả bộ phận tạo đức cũng phi thường không kém với khẩu hiệu: lời người như ném gạch, ta hoá đức ta chèo. Bộ phận này hình phễu, trên miệng loe rộng dưới có hộp chuyển hoá thần kỳ, được gắn trên bánh xe. Khi cuộc chuyển hoá bản thể sinh mệnh cá nhân cảm thấy còn thiếu chất đức thì họ sẽ đẩy mạnh cho cái xe chạy lung tung, cái miệng phễu roe chìa ra hứng gạch đá chửi rủa, hứng hết, hứng hết rồi mang về ngồi niệm chú phù phép cho tất cả trở thành các cục đức, một phần cấp cho bản thân và công cuộc thần hoá cá thể, một phần dành dâng công công học hội để xây miếu đức. Ôi ôi, cục Ức, cục ức vàng như vàng