Ai chả biết mấy bạn cần hàng

Ai chả biết mấy bạn cần hàng, nhưng làm ơn hiểu giùm Vy. Vy có phải 3 đầu 6 tay đâu. Lần này hàng về trễ, bản thân Vy không muốn, vì phải hẹn đi hẹn lại khách rất mệt, đã vậy còn mất uy tín. Hàng về tới VN là Vy thông báo liền, lo chạy đi lấy, về nhà còn chưa kịp thở đã bị réo hối hàng rồi. Vy còn phải soạn hàng cả ngàn cái, làm sao mà kịp hết cho các bạn đây? Vy hẹn các bạn ngày đó, thì các bạn hẹn khách trễ lại giúp Vy 1-2 ngày đề phòng chứ kiểu này thật sự Vy chạy không nổi.

6 Comments