Lúc nào buồn buồn mấy bạn nghe chơi

Lúc nào buồn buồn mấy bạn nghe chơi
Bài này đang hot ngang Lạc Trôi và có rất nhiều bản cover.
Với mình bản cover xúc động nhất đến từ hot girl xây dựng Quỳnh Anh – Thanh Hóa
Lyric :
Chủ nghĩa Mác-Lê Nin .Tư tưởng Hồ Chí Minh :Chủ nghĩa Mác -Lê Nin-Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sấc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam;là kết quả của sư vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào điều kiện cụ thể của nước ta;kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc,tiếp thu tinh hoa vân hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc,giải phóng giai cấp,giải phóng con người,về độc lập dân tộc gấn liền với chủ nghĩa xã hội,kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân,của khối đại đoàn kết dân tộc ; về quyền làm chủ của nhân dân xây dựng nhà nước thực sư của dân,do dân,vì dân ;về quốc phòng toàn dân,xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ; về phát triển knh tế và vân hóa,không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ; về đạo đức cách mạng,cần kệm liêm chính chí công vô tư ;về châm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau ;về xây dựng đảng trong sạch vững mạnh ,cán bộ,đảng viên vừa là người lãnh đạo,vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thấng lợi,là tài sản tinh thần to lớn của đảng và dân tộc ta.

6 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *