Bà Ngoại đã ra đi của vợ tên Đồng Thị Hào

Bà Ngoại đã ra đi của vợ tên Đồng Thị Hào.Hôm nay vợ và 1 gì ở quê lên tên Đồng Thị Cất lên Hà nội và may mắn được gặp a gờ ráp taxi tên Hà Văn Tiện. Trên đường nói chuyện cực dôm, vì tên có tý liên quan.

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *